Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Nederland Engels
Aanmelden

ALV Verbond van Verzekeraars, 16 december 2020

Datum en tijd: woensdag 16 december 2020, 16.00 – 17.30 uur, online
Exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars
 

De ALV vindt plaats op woensdag 16 december a.s. tussen 16.00 – 17.30 uur. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom de Coronacrisis vindt – evenals in het voorjaar - deze ALV weer geheel digitaal plaats.

De agenda met bijlagen voor deze Algemene Ledenvergadering treft u hiernaast aan (de bijlagen zijn zichtbaar wanneer u bent ingelogd).

U kunt zich nog aanmelden (t/m maandag 14 december a.s.).

Tijdens deze vergadering blikken we terug op dit jaar en kijken we vooruit naar 2021. Daarbij wordt stilgestaan bij de Coronacrisis, de impact daarvan op onze sector alsmede de besluiten die zijn genomen onder het protocol Grootschalige Calamiteiten.
Verder staan op de agenda de goedkeuring van nieuwe zelfregulering zoals de Bedrijfsregeling WA-direct, het Convenant Verduurzaming in de Koopketen en het Protocol Betalingsachterstanden. Uiteraard wordt u wederom bijgepraat over de stand van zaken rondom de cao. Ook ter goedkeuring ligt voor het beleidsplan en de begroting 2021 alsmede een voorstel tot statutenwijziging vanwege de oprichting van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Bestuur en directie van het Verbond hopen ook u te mogen begroeten en u achter uw beeldscherm aan te treffen.

Bestemd voor
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is bestemd voor directieleden en bestuurders van bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deelname aan de ALV staat tevens open voor leden van diverse sectorbesturen van het Verbond, leden van PKMM, POV en Platform Zakelijk. Ook beleidsbepalers zijn van harte welkom.
Uiteraard zal het slechts voor één persoon per maatschappij mogelijk zijn om aan stemmingen deel te nemen.

Programma op hoofdlijnen
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening
  • Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 door de Verbondsvoorzitter
  • Corona
  • Beleid en zelfregulering, diverse regelingen en codes
  • Stand van zaken cao
  • Reguliere onderwerpen ALV en verenigingszaken
    • o.a. evaluatie beleidsplan 2020, beleidsplan 2021, begrotings- en contributievoorstel 2021, verslag vorige ALV en bestuurssamenstelling
  • Rondvraag en afsluiting

 

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kunt u als deelnemer de sprekers zien en horen. De sprekers kunnen u níét zien en horen. Uw vragen/opmerkingen kunt u stellen via de chatfunctie en zijn voor iedereen te zien.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet allemaal op dezelfde locatie.

Hoe kunt u deelnemen aan de livestream?
U moet u apart voor deelname aanmelden.
Na uw aanmelding ontvangt u van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.

Besluitvorming
Besluitvorming tijdens de ALV zal via de vraag-/antwoordfunctie in Teams plaatsvinden. Per maatschappij mag er maar één persoon stemmen. Het is dus belangrijk dat u intern goed afstemt wie er namens uw maatschappij/maatschappijen gaat stemmen. Aan het begin van de vergadering informeren wij u hoe e.e.a. in zijn werk zal gaan.

Indien uw maatschappij niet in staat is om aan de ALV deel te nemen en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan kunt u dat na publicatie van de agenda doen door uw stem op de verschillende voorstellen per e-mail door te geven aan Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond). Daarbij is het belangrijk dat wij u kunnen identificeren en het mailadres herkenbaar is. Een ‘info@...’ mailadres is hierbij dus niet toegestaan.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam-van Westhreenen (bestuurs- en directiesecretaris Verbond).

Mogelijk ook interessant
Informatie over Corona voor leden
- Informatie over het Serviceplatform Corona van het Verbond van Verzekeraars.

Waar bevindt u zich tijdens de ALV?
Ook deze tweede digitale ALV is een memorabel moment, waarbij we graag even met u stilstaan. Daarom zijn wij voornemens om u als deelnemer aan deze ALV een kleine attentie te sturen. Indien u hierop prijs stelt, kunt u hieronder het adres opgeven waarvandaan u aan de ALV zult deelnemen. Wij gebruiken deze gegevens eenmalig en uitsluitend voor het aangegeven doel.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).